Nieuws van het Bestuur

16 mei 2021

Op 30 april heeft de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden in Woudenberg. Voorafgaand aan de vergadering heeft Marjoleine Roosendaal een presentatie gegeven over Embark met voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.


De notulen van de ALV van 25 september 2021 werden goedgekeurd, zo ook het jaarverslag 2021, het financiële verslag 2021, de begroting 2023, de rasstandaard, het sanctiereglement en het hernieuwde fokreglement. Deze reglementen zijn inmiddels op de website opgenomen.
De kascontrolecommissie heeft de ALV geadviseerd het bestuur decharge te verlenen. Dit advies is door de leden overgenomen.
De bestuursfunctie van Karin Klinkien als penningmeester is bekrachtigd.
Carin Peletier en Monique van Assen zijn herkozen als respectievelijk secretaris en bestuurslid fokbeleid.
Voor de kascontrolecommissie is Emmy Vantieghem uitgetreden en is opgevolgd door Caroline Meijer.
Voor de geschillencommissie zijn Karin van der Horst en Ursula Voorhorst uitgetreden en opgevolgd door Gerrit Teselink en Marcel Slooter.

31 december 2021

Het Bestuur is weer compleet.
Lid Karin Klinkien heeft positief gereageerd op onze oproep en is bereid om het Penningmeesterschap op zich te nemen. Het voltallige bestuur is blij met haar komst en heten haar daarom van harte welkom.
Tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering zullen we Karin officieel voordragen. Tot die tijd zal ze als ad interim Penningmeester zitting nemen in het Bestuur.

27 december 2021

LSOHV doet Embark !

Was er eerst nog een beetje koudwatervrees, inmiddels raakt zo’n beetje iedereen enthousiast over de stappen die de LSOHV als vereniging heeft genomen om de afstamming van onze Oudduitse Herders te testen op DNA-niveau bij het Amerikaanse bedrijf Embark. Daarnaast werkt Embark samen met de LSOHV om te komen tot een waterdichte ouderschapsverificatie en als klap op de vuurpijl kunnen we straks het genetisch inteelt coëfficiënt  ‘COI’ voorspellen van pups uit geteste combinaties. Revolutionair, ja echt wel.

Inmiddels is het wel duidelijk dat over het algemeen de gemiddelde verwantschap van onze Oudduitse Herdershonden behoorlijk hoger ligt dan gewenst. We kunnen het niet vertalen naar de stamboom uitkomsten maar het baart wel zorgen. De werkgroep Embark van de LSOHV is inmiddels zover dat er een start is gemaakt met een beleidsplan Embark. Onderdelen van het beleidsplan zijn vragen als:

“Hoe krijgen we de COI naar beneden en gaat dat helpen in de vragen rond gezondheid van de honden en de levensverwachting? “

“Wat zou de invloed kunnen zijn van het maken van een ‘outcross’ en zijn daar al handleidingen voor? “

“Zou het in keuren van look a likes kunnen helpen en wat voor eisen zouden we moeten stellen aan zo’n in keur proces? “

Gelukkig hoeven we die vragen niet allemaal zelf te beantwoorden maar kunnen we gebruik maken van experts die met ons meedenken en adviseren. Ook de specialisten van het bedrijf Embark staan ter onze beschikking, hoe mooi is dat.

En ook gelukkig zijn er al velen die meewerken aan het Embark onderzoek maar we kunnen nog wel een aantal honden gebruiken om te testen. We zoeken zogenaamde trio’s of anders gezegd een vader, een moeder en kind(eren). Dat mogen inmiddels best wel wat oudere honden zijn, als ze maar tot een trio behoren.

Voor opgave of meer informatie kunt u een email sturen aan embark@lsohv.nl

Ook zo betrokken bij het ras de “Oudduitse Herder”? Doe mee en loop ook voorop in kynologisch Nederland want laten we wel zijn: “De geschiedenis wordt vandaag gemaakt”.

8 november 2021

Onze penningmeester Johan Sluijer is om hem moverende redenen gestopt als bestuurslid van de LSOHV. Vanaf de oprichting van de LSOHV is Johan altijd nauw betrokken geweest bij de vereniging en heeft zich op vele fronten ingezet waarvoor we hem dankbaar zijn. Vanuit zijn kennel als fokker en als keurmeester zal hij natuurlijk de band met de LSOHV niet verliezen. Dankjewel Johan Sluijer voor de jaren dat je bestuurlijke verantwoording hebt gedragen.

Natuurlijk is het aftreden van Johan een probleem voor de vereniging omdat het vinden van een penningmeester lastig is. We doen dan ook een oproep aan de leden van de LSOHV om zich te melden als er iemand is die als penningmeester ons wil en kan ondersteunen in het besturen van de LSOHV. Het bestuur bestaat uit gezellige en gemotiveerde leden die graag enige vrije tijd steken in de vereniging ten wille van die prachtige Oudduitse Herder dus een reden temeer om je aan te melden. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar secretaris@lsohv.nl (ook als je wat meer informatie zou willen hebben).

30 oktober 2021

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan, 3 keurmeesters geslaagd voor het examen Internationaal Keurmeester Oudduitse Herder. Na een gevolgde theoretische opleiding en de nodige praktische ervaringen zijn Esmee van Beek-Blom, Johan Sluijer en Johan Schuurman geslaagd voor hun keurmeesters examen. Mede op initiatief van Aschwin van der Horst is er een gedegen opleiding in elkaar gestoken en is de vereniging drie keurmeesters rijker. In het voorjaar zal er inventarisatie plaatsvinden naar eventuele kandidaten zodat we een keurmeester korps op kunnen zetten voor shows en keuringen in binnen- en buitenland. We hebben gemeend de keurmeester een pasje ter beschikking te stellen en dat natuurlijk ook voor de leermeester. Aschwin bedankt en de anderen gefeliciteerd !

18 oktober 2021

In verband met de corona pandemie in 2020 kon er dat jaar geen Algemene Leden Vergadering worden gehouden en ook in het voorjaar 2021 kon de ALV geen doorgang vinden.
25 september 2021 dan eindelijk weer wel. De vergadering werd gehouden in Zwolle, in het nieuwe, prachtige clubgebouw van KC Zwolle.
De notulen van 2 juni 2019, de jaarverslagen 2019 en 2020, de financiële verslagen 2019 en 2020, en de financiële afwikkeling DHCN zijn goedgekeurd.
De bestuursfunctie gezondheid van Roeline van Bragt is bekrachtigd en voorzitter Johan Schuurman en bestuurslid evenementen Esmee van Beek zijn herkozen.
In verband met persoonlijke omstandigheden heeft Inge Fuchs kort voor de ALV aangegeven haar functie als vice-voorzitter neer te leggen. Karin van der Horst is gekozen als nieuwe vice-voorzitter.
De kascontrolecommissie heeft de ALV geadviseerd het bestuur decharge te verlenen. Dit advies is door de leden overgenomen.
Voor de kascontrole commissie is Margot Tadema uitgetreden en is opgevolgd door Marcel Slooter.
Buiten de al aangepaste items van het Fokreglement zijn er nog een aantal tekstuele en juridische aanpassingen doorgevoerd en goedgekeurd. Het nieuwe Fokreglement is inmiddels op de website opgenomen.
Het nieuwe Reglement Sancties wordt nog nader bekeken en waar nodig aangepast en is verschoven naar de volgende Algemene Leden Vergadering.

11 juli 2020

In het kader van de hernieuwde positieve corona maatregelen heeft het bestuur in de vergadering van 11 juli 2020 besloten om weer nestcontroles te gaan uitvoeren, wandelingen te gaan organiseren en te bekijken of en op welke manier een show is te organiseren. Ook andere evenementen zullen indien mogelijk weer opgepakt gaan worden.
Uiteraard een en ander met inachtneming van de corona maatregelen.
Hou hiervoor de website en onze facebook pagina in de gaten.

6 juni 2020

Gelet op de bijzondere situatie van het moment en de onzekere toekomst heeft het bestuur, in een beeldscherm vergadering, op 6 juni 2020 een aantal besluiten genomen:

Evenementen
Alle evenementen zoals wandelingen, shows, workshops, lezingen etc zijn tot nader bericht afgelast. Zodra het weer mogelijk is zullen we, als de berichten van de overheid het toelaten, weer een en ander gaan organiseren.

Aankeuring
Aankeuringen gaan vooralsnog door waarbij gepaste afstand en hygiëne regels in acht worden genomen.

Nestcontrole
Nestcontroles worden tot nader bericht niet uitgevoerd. De dierenarts blijft hier een belangrijke taak vervullen en voortaan zal een nestcontroleur na het enten en chippen telefonisch contact opnemen met de fokker.

Algemene Leden Vergadering
De ALV 2020  zal plaatsvinden, we gaan ervan uit dat het dan weer kan, in het voorjaar van 2021. In de tussentijd zal het bestuur verslag doen van de financiële- en bestuurlijke situatie binnen de vereniging. In deze verantwoording naar de leden zullen de nu nog interim bestuursleden worden benoemd tot volwaardige bestuursleden hetgeen bekrachtigd zal moeten worden in de ALV 2021.
Besloten is om het volgende clubblad te gebruiken voor de bovenstaande verantwoording. Dus houd het clubblad in de gaten.
Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat er leden zijn met specifieke vragen en daarvoor kunt u gebruik maken van de mailfunctie door te mailen naar info@lsohv.nl We zullen de vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden waarbij, in onderling overleg, behandelde thema’s op de website zullen worden geplaatst.

Stambomen andere verenigingen en clubs
Verder is er gesproken over de verwerking van stambomen van andere verenigingen en clubs. Niet iedere vereniging of club houdt een even stringent fokbeleid aan als de LSOHV waardoor op een gegeven moment honden voor onze aankeuring kunnen worden aangeboden die van ouders afstammen die bijvoorbeeld geen stamboom hebben/hadden of waarbij niet is gecontroleerd op gezondheid. Dit zou een vervuiling van onze mooie database inhouden.

Afgesproken is om voortaan van voor bij ons ter aankeuring aangeboden honden, van welke vereniging of club dan ook, waarvan de ouderdieren niet bij ons bekend zijn c.q. waarvan wij geen gezondheidsuitslagen hebben, alle gezondheidsuitslagen van de ouders op te vragen.
Voordeel hiervan is dan meteen dat op onze stambomen de gezondheidsuitslagen van deze honden worden vermeld.

Grote vraag naar pups
Het bestuur heeft ook een zorg geuit naar aanleiding van de grote vraag naar pups in z’n algemeenheid en de Oudduitse Herder en Langstokhaar Herder in het bijzonder. We spreken de hoop uit dat veelvuldig beroep doen op de mogelijkheid tot herplaatsing achterwege blijft.

25 maart 2020

Helaas gedwongen door de omstandigheden heeft het bestuur van de LSOHV moeten besluiten dat alle activiteiten tot 1 juni 2020 komen te vervallen. We hebben inmiddels een aantal besluiten genomen om toch voortgang te bereiken en klaar te zijn als de ‘corona’ maatregelen zijn opgeheven:

ALV
De Algemene Leden Vergadering zal worden verplaatst naar het najaar. We hopen in september/oktober een ALV te kunnen uitschrijven. In de tussentijd zal, met wederzijds goedvinden, Inge Fuchs toetreden tot het bestuur en ad interim de zetel van vicevoorzitter gaan bezetten. Daarnaast hebben we een beetje geschoven in de taakverdeling binnen het bestuur. Johan Sluijer zal zich naast de penningen richten op Public Relations terwijl Inge Fuchs naast de vervanging van de voorzitter zich zal richten op trouble shooting. Verder is afgesproken dat Johan Schuurman zich gaat verdiepen in de werkzaamheden van de penningmeester (niet de verantwoordelijke uitvoering) met als reden continuering van de bestuurswerkzaamheden in de toekomst. Natuurlijk zal een en ander een formeel beslag moeten krijgen tijdens de ALV in het najaar.
Marcel Slooter zal tot aan de ALV, zijn afscheid, geen werkzaamheden meer verrichten behoudens de afwikkeling van opheffing van de DHCN. In de verschoven ALV zullen we stilstaan bij zijn afscheid.

NESTCONTROLE
Uiteraard kunnen de nestcontroles geen doorgang vinden en daarom is er een procedure gestart waarin op een verantwoorde wijze stambomen kunnen worden geproduceerd en verzonden. De dierenarts speelt hierin een grote rol en het is dan ook aan de fokkers om toe te zien dat de procedure goed gevolgd wordt. Fokkers die het aangaat krijgen hierover persoonlijk bericht.

SHOW – DOEDAG – EHBO – WANDELINGEN ETC
Aangezien de overheid in ieder geval tot 1 juni 2020 een aantal regels heeft opgesteld kan het niet anders dat alle activiteiten van de LSOHV worden afgelast. Daar waar we eerst dachten aan verplaatsing van de shows hebben we moeten besluiten deze af te gelasten. Zodra het mogelijk is, zullen we een show gaan plannen en dat uitgebreid communiceren. Hoe andere evenementen zullen worden georganiseerd is onderwerp van gesprek op dit moment. Houd website, Facebook en Instagram in de gaten.

FOKKEN, NESTEN, PUPKOPERS
Hoewel we er niet de verantwoordelijkheid voor dragen lijkt het niet verstandig om op dit moment een nest te plannen op korte termijn. De voorspellingen voor de eerste maanden lijken toch erg op het huidige beleid van een gedeeltelijke ‘lock down’. Het is ons inziens onverstandig mensen te ontvangen en onnodig risico’s te lopen. Voor hen die het aangaat; de dekmeester in Nunspeet ontvangt voorlopig geen klanten meer en meerdere dierenartsen hebben inmiddels besloten geen progesteron meer te prikken.

ALTERNATIEVEN
Toch willen we u het een en ander bieden en naast het fotoprogramma om te komen tot een mooie kalender in 2021 lijkt het ons leuk om te gaan werken aan een blik in het verleden. Stuur uw gescande oude foto’s in van de Duitse Herder – Duitse Herder LangStokhaar – Oudduitse Herder naar info@lsohv.nl . Uit de foto’s zal een selectie worden gemaakt en in combinatie van foto’s uit de kalenderactie zullen we gaan werken aan een boekje met als titel ‘door de jaren heen’, de geschiedenis van ons ras.
Verder willen we een YouTube kanaal gaan openen waar we filmpjes van u en uw hond willen plaatsen. Zodra het kanaal is geopend zullen we dit bekend maken op social media en op de website waar we ook een link zullen plaatsen. Dus heeft u een leuk filmpje waarin u met uw herder doggydancing doet of behendigheid of een high five of beelden van uw gefokte nestje. We gaan ermee aan de slag. Stuur e.e.a. naar info@lsohv.nl
Verder zullen we in de loop van de komende weken een mail zenden met daarin een aantal vragen en stellingen. Uit de antwoorden willen we een meerjaren beleid opstellen en dit in het najaar voorleggen aan de ALV. U moet hierbij denken aan internationale samenwerking en het scharen van clubs onder een gezamenlijke vlag zoals bijvoorbeeld de Raad van Beheer of een nieuw te vormen overkoepelend orgaan. Ook gezondheid en fokbeleid is toe aan een boost en er liggen nieuwe kansen, daar willen we natuurlijk graag uw mening over horen. In deze tijd een mooie kans om toch met ons ras bezig te zijn.

NA DE CORONA
Op dit moment leven veel mensen in onzekerheid en is het af wachten hoelang deze situatie voortduurt. Toch zal er, hopelijk op niet al te lange termijn, een moment komen dat we terug zullen kijken en de praktijk van alle dag weerkeert. Het bestuur van de LSOHV hoopt dat dat een moment zal zijn waarop we weer samen kunnen zijn en met onze honden dat kunnen doen wat we het liefste willen. Tot die tijd spreken we de hoop uit dat we u allen in goede gezondheid weerzien.

17 december 2019

Afgelopen zaterdag 14 december heeft het bestuur op informele wijze stilgestaan bij het stoppen van het vrijwilligerswerk voor de vereniging door Rien Zetzema. Rien heeft een drukbezet bestaan en moet zijn tijd verdelen over privé en werk en daar past op dit moment het vrijwilligerswerk niet in.

Zoals bij elke vereniging zijn er ook bij de LSOHV hoogte- en dieptepunten. Een van de dieptepunten was de bestuurscrisis van enkele jaren geleden. Het was op dat moment Rien Zetzema die zijn vinger opstak en tijdelijk de voorzittershamer hanteerde en op geheel eigen wijze een aantal routes heeft verkend om de vereniging te behouden voor de ondergang.
Verkennende gesprekken met de DHCN (volgens mij ligt hier de basis van de fusie die jaren later tot stand is gebracht) en het op professionele wijze leiden van de Algemene Ledenvergadering die heeft geleid tot de voortzetting van de LSOHV. Dit maakt dat Rien een duidelijk stempel heeft gedrukt op de LSOHV.
Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de Informatie Technologie binnen de vereniging en introduceerde hij de ‘pup bemiddeling’.
Maar de meeste mensen zullen hem kennen als de spreekstalmeester van de LSOHV tijdens de shows waar hij op zijn eigen kenmerkende wijze de show aan elkaar sprak en zelfs bij de eindkeuringen een begeleidend liedje zong.
Natuurlijk blijft Rien bij onze club maar namen we bestuurlijk van hem afscheid. 

Onder dankzegging voor zijn inzet en enthousiasme werd aan Rien de titel ‘Lid van Verdienste’ verleend en de daarbij behorende legpenning uitgereikt.

Johan Schuurman vz.

9 december 2019

Beste leden,

Onlangs is er een verhaal verspreid omtrent een bijtincident dat heeft plaatsgevonden bij de dekmeester Ton Boxman. Aan dit bijtincident werd de naam gekoppeld van Kiarr-Simon of Heartland en zijn vader Eron of Heartland. Uiteindelijk was dit verhaal er medeverantwoordelijk voor dat de reu Egon-Falco van de Voorhorsthoeve, zoon van Simon, niet werd gebruikt voor een al afgesproken dekking. Daarnaast zou Egon-Falco agressief gedrag vertonen. Welnu, zoals wel vaker bleek het verhaal bij dekmeester er een van horen zeggen en totaal onjuist en beschadigend naar de Heartland honden waar over gesproken werd. Wat was het geval.

Zoals ik met velen heb gedeeld was ik, als eigenaar van Fadi -Buck of Heartland, bij Ton Boxman voor een dekking tussen ‘Buck’ en een van mijn eigen teven. Buck was een bijzondere hond en kwam op een bijzondere manier bij mij. Als pup kwam hij terecht bij oudere mensen op een boerderij, zo’n beetje daar waar de wereld ophield. Hij groeide op grotendeels aan de ketting en daar heeft hij kennelijk wel eens te maken gehad met een bezem (als ik een bezem pakte werd hij woest). Op een gegeven moment moest de hond terug naar de fokker en heeft deze laatste de hond aan laten keuren en werd hij ingezet als dekreu. Hij heeft twee nesten gehad bij die fokker en daarvan heb ik een pup kunnen volgen omdat deze bij mijn zwager is. Bij de fokker klikte het niet tussen Buck en de andere reu en liep het uit op vechtpartijen. Mijn vrouw en ik zijn door de fokker benaderd om te bezien of wij een oplossing konden vinden om de honden aan elkaar te laten wennen. Al snel bleek dat een oplossing niet in het verschiet lag. Uiteindelijk moest Buck herplaatst worden. Buck zou niet naar een doorsnee hondenliefhebber kunnen, daar was hij te pittig voor, en daarnaast was er van alles misgegaan in zijn opvoeding. Een spuitje of herplaatsen en dus kwam Buck naar Zalk.

Buck was voor ons eigenlijk een prima hond. Met een paar teven lekker buiten en rauzen. Vreemden konden niet bij hem komen, zijn bewakingsdrift was hoog.
Aangezien Buck een aangekeurde dekreu was werd ik uitgenodigd voor het fokkers en dekreuen overleg van de DHCN toentertijd. Aangezien ik ervaring had met Ierse Wolfshonden als fokker ben ik maar eens naar zo’n bijeenkomst gegaan en werd ik gegrepen door het ODH-virus. Ik werd fokker.
Aangezien de dekking thuis niet lukte heb ik een maatje gebeld en besloten we de dekmeester te vragen. We konden terecht en togen naar Nunspeet. Aldaar gekomen hebben we beiden, afzonderlijk van elkaar, Ton gewaarschuwd voor het pittige karakter van Buck. Het was geen probleem. Toch ging het gruwelijk mis en werd Ton gebeten door Buck. Naast het feit dat ik me er vreselijk onder voelde hebben we het op een goede manier af kunnen handelen. Ik heb direct Buck afgemeld als dekreu en hij is daarna ook nooit meer gebruikt.
Zoals gezegd was Buck voor ons een prima hond maar met vreemden had hij niet zoveel. Ik heb een aantal jaren zijn gedrag in de gaten gehouden en kwam tot de conclusie dat het wel een pittige hond was maar niet verknipt of vals. Hij was in zijn gedrag onopgevoed. Hij had het allemaal zichzelf aangeleerd.

Waarom zo’n uitgebreid verhaal? Het kan niet zo zijn dat door roddel en achterklap de reputatie van een hondenlijn wordt beschadigd. Het is algemeen bekend dat de verhoudingen tot de fokker van Buck niet tot innigste horen maar ik heb 3 honden van deze fokker gehad waarvan 2 bekend stonden om hun sociale gedrag zoals we dat kennen van de ODH. Daarnaast is de lijn waaruit Kiarr-Simon of Heartland komt aan de vaders- en moederszijde  anders en staat deze lijn bekend om de fijne karakters.

Omdat er sprake zou zijn geweest van het uitvallen naar mensen door Egon-Falco van de Voorhorsthoeve, zoon van Kiarr-Simon of Heartland, heb ik een nader onderzoek ingesteld naar deze hond. Naast het zijn van voorzitter van onze mooie club begeleid ik al zo’n ruime 40 jaar mensen met honden. Veelal honden die niet voldoen aan de norm. In al die jaren is het gelukt om nagenoeg alle bijtgrage honden weer op het rechte pad te krijgen. Het lezen van een hond is mij dus niet vreemd. Ook Egon-Falco van de Voorhorsthoeve heb ik ontmoet en heb deze hond als zeer plezierig ervaren. Geen enkele vorm van agressie maar vriendelijk met een open karakter. Dan is het ook nog zo dat het incident waar deze hond bij betrokken zou zijn geweest wel de ronde deed maar niet aan ons als vereniging is gemeld. Naar aanleiding van vorenstaande en het bezoek heb ik het bestuur geadviseerd om geen verdere actie meer te ondernemen.

N.a.v. bovenstaande zou ik mensen, die graag willen praten over andermans honden en dat voorzien van een verhaal, willen adviseren om zo’n verhaal te verifiëren zodat je niet onnodig mensen en honden beschadigd. Er is al genoeg fakenews.

Johan Schuurman vz.


12 oktober 2019

Zaterdag, 12 oktober 2019, verzamelden een flink aantal fokkers en dekreu eigenaren zich in het gebouw van hondenvereniging ’t Haartje te Amersfoort. In een gezellige sfeer kwamen een flink aantal zaken aan de orde.
Een klein overzichtje:

Gestart werd met de mogelijkheden welke het database programma ZooEasy biedt. Respectievelijk Carin Peletier, Roeline van Bragt en Margot Tadema gaven uitleg over de in en outs van het programma en wat het kan betekenen voor de fokbegeleiding, de gezondheid en de automatisering van de verenigingsadministratie, denk hierbij bijvoorbeeld aan de verwerking van de stambomen.
Hierna kwamen meerdere onderwerpen aan de orde zoals de inzet van dekreuen, het beeld dat de ODH steeds groter wordt en de vraag wat dit betekent. Ook kwam de verantwoordelijkheid aan de orde bij het meewerken aan een out cross. In het onderhavige geval de inzet van een ODH bij de Boheemse Herder (hierbij wordt het out cross model van de Raad van Beheer gebezigd). Verder werd er ingegaan op de relaties tussen de fokker en de belastingdienst alsmede de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Tot slot werd er gesproken over de betrouwbaarheid van de beoordelingen van de HD en ED-foto’s van de Raad van Beheer. De daaropvolgende discussie heeft niet geleid tot directe aanpassing van het beleid.
Als laatste werden een aantal praktische vragen vanuit de rondvraag beantwoord en was er daarna nog een kort maar gezellig samenzijn.

Het bestuur van de LSOHV heeft diverse punten meegenomen uit het overleg die op de aanstaande bestuursvergaderingen zullen worden besproken en onderzocht. Uiteraard doen we daarover verslag en zullen we uitkomsten vastleggen voor de nieuwsbrieven.

Al met al was het een heel nuttige middag waar zeer zinvolle suggesties zijn gedaan en waar mensen elkaar beter hebben leren kennen.


2 juni 2019

Het was een enerverende en goede LSOHV Algemene Ledenvergadering op zondag 2 juni. Eindelijk lukte het om Ton Opdam de bescheiden te overhandigen behorende bij zijn Lidmaatschap van Verdienste. Ook nog een keer vanaf de website van harte gefeliciteerd met deze mooie en welverdiende titel.
Hoewel de opkomst wat tegenviel, was het toch een goede vergadering die zeker, na de fusie, voor een groot deel in het teken stond van de wijziging in de Reglementen en verantwoording van de financiën. Met een leden aantal van ruim 700 en 50 actieve fokkers is het goed dat een bestuur verantwoording aflegt en haar plannen voorlegt aan de leden, die het tenslotte voor het zeggen hebben.
Het komende jaar zal voor de LSOHV in het teken staan van de gezondheid van het ras. Er is een zeer ruim budget vrijgemaakt om te starten met een populatieonderzoek en daarvoor zal een gerenommeerd bureau worden benaderd. De verwachtingen behelzen naast een advies op het gebied van gezondheid ook adviezen op het gebied van fokken, verwantschap en vererving. Kortom, zaken die ons ras ten goede komen en de reden waarom we bestaan.
De voorgestelde wijzigingen in de reglementen zijn goedgekeurd. Deze staan inmiddels op deze website.
Ook de notulen, het jaarverslag en het financieel verslag zijn goedgekeurd.


23 maart 2019

23 maart 2019 mag in de geschiedboeken worden weggeschreven als een historische dag binnen de kynologie. Na een intensieve voorbereiding en de inzet van een groot aantal vrijwilligers is de DHCN met de LSOHV een fusie aangegaan. Beide verenigingen, unaniem gesteund door een fiks aantal leden, gaan samen verder onder de naam LSOHV en hebben afgesproken de belangen van de Oudduitse Herder en de Duitse Herder LangStokhaar alsmede de belangen van haar fokkers en leden met volle inzet te behartigen. In een voortdurend aanscherpend kynologisch landschap zal de LSOHV met zo’n slordige 800 leden en 70 fokkers een niet te missen partij zijn, die daar waar nodig present zal zijn om die belangenbehartiging ook echt waar te maken. De nieuwe LSOHV zal met 7 bestuurders, een samenstel van de besturen uit de fusie, nog meer in staat zijn om de leden te bedienen, evenementen te organiseren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen die onder andere de gezondheid van de honden te goede zal komen. Kortom een prachtige dag.

Natuurlijk zal er nog het nodige moeten gebeuren om de vereniging volledig functionerend te krijgen. Notarieel zal er een en ander moeten gebeuren en ook zullen de financiën op een verantwoorde wijze moeten worden ingebed. Daarnaast zullen er voorstellen worden gemaakt op diverse onderwerpen om ze in mei voor te leggen aan de leden waarbij uiteraard in zal worden gegaan op de in de reglementen ontdekte verschillen en de wijze waarop gedacht wordt deze verschillen te kwijten.

Maar eerst willen we vieren wat in de kynologie vaak niet mogelijk is gebleken namelijk een fusie tussen twee goed functionerende verenigingen gesteund door een unanieme stemming van de leden.

Een boven omschreven succes is niet mogelijk zonder de inzet van personen waarbij de inzet van sommigen van extra groot belang zijn. En is het daarom dat het bestuur (in de nieuwe samenstelling) heeft gemeend een van de grondleggers van de DHCN te benoemen tot lid van verdienste voor zijn jarenlange inzet. Helaas was het voor hem niet mogelijk bij de vergadering aanwezig te zijn maar de bekendmaking vond plaats onder goedkeuring en luid applaus van de aanwezigen. We danken Ton Opdam en hij kan binnenkort een bestuurlijke afvaardiging verwachten die hem de bijbehoren penning en certificaat zullen overhandigen. Dank Ton.

Het bestuur van de LSOHV
Marcel Slooter, Carina Plokhaar, Carin Peletier, Monique van Assen, Johan Sluijer, Esmee van Beek en Johan Schuurman        


3 februari 2019

Zondagmiddag 3 februari 2019 om ongeveer 13.30 uur, plaats Elburg, lokaal van de Hondenvereniging Elburg. De kachel snort lekker en de eerste leden van de DHCN komen binnen voor hun Algemene Ledenvergadering. Dampende koffie en op de tafels staan lekkernijen zoals cup cakes en andere deegwaren. Het is een geroezemoes van jewelste als Marcel de denkbeeldige hamer laat neerkomen. Exact 14.00 uur start de vergadering met het agendapunt de fusie tussen de DHCN en de LSOHV. Alle stoelen zijn bezet en de opkomst is groter dan verwacht. Er is aandacht voor de ingekomen stukken en er wordt gezamenlijk besloten deze ook nog eens voor te leggen in de volgende, beslissende, vergadering in maart. Alle aanwezigen zijn het eens, een gezamenlijke vereniging kan meer betekenen voor het ras, haar fokkers en haar leden dan twee afzonderlijk clubs. Unaniem, dat is mooi en een tijdje later verlaten blijde gezichten de vergaderruimte om vervolgens toegang te bieden aan de leden van de LSOHV. Belangstellende DHCN leden mogen blijven maar het hoeft niet.

Voorzitter Johan van de LSOHV neemt dezelfde denkbeeldige hamer ter hand en opent de vergadering. Er speelt zich eenzelfde scenario af. De aanwezigen zien allemaal het voordeel van een gezamenlijke vereniging en dus ook hier unanimiteit.

Het zit erop. De ruim vertegenwoordigde leden van beide clubs zien het helemaal zitten en kijken vol vertrouwen uit naar de tweede vergadering in maart, welke statutair noodzakelijk is.

Plannen zijn mooi maar zien dat plannen kunnen rekenen op steun zijn nog veel mooier. Groen licht voor de commissies die zich bezig gaan houden met het fijn slijpen en afstemmen en dan op naar maart. Natuurlijk krijgen de leden wederom een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn en ons te helpen een vereniging op te zetten die naast een uitstekend beleid ook laat zien dat samengaan de gemeenschapszin voedt en ruimte biedt aan de denkbeelden van haar leden en daarnaast ook nog een grote portie gezelligheid.

Besturen DHCN en LSOHV


10 december 2018

Een delegatie van de besturen van de DHCN en de LSOHV zijn zondag 9 december 2018 voor een tweede keer bij elkaar gekomen om te bespreken hoe we de leden van beide verenigingen beter kunnen bedienen vanuit de gedachte verder te gaan als één geheel. Aangezien de doelstellingen van beide verenigingen naadloos op elkaar passen is het niet meer dan logisch om samen verder te gaan. Onder de afspraak met elkaar te bedenken hoe dit gestalte zou moeten krijgen, was consensus het sleutelwoord. Geen kwestie van meerderheid maar elkaar overtuigen met argumenten en dan gezamenlijk een standpunt bepalen. Het was naast zinvol ook nog eens gezellig met openheid naar elkaar en respect.

Bewust van het feit dat een vereniging er is voor de leden en de aangesloten fokkers, waarbij de gezondheid van de Duitse Herder Langstokhaar en de Oudduitse Herder een bovenliggende doelstelling is, zullen de besturen van beide verenigingen aan de leden een aantal voorstellen doen.

Allereerst een voorstel om een fusie te bewerkstelligen waarbij er een nieuwe vereniging ontstaat met zeven bestuursleden. Er is lang nagedacht over de naam van de vereniging. Al wikkende en wegende zal worden voorgesteld om de naam LSOHV te gebruiken omdat deze naam het meest de lading dekt en om kapitaalvernietiging te voorkomen. Toch zal er sprake zijn, gevoelsmatig, van een nieuwe vereniging met een samengesteld bestuur en een nieuw elan.

De leden zullen in het begin van het komende jaar worden uitgenodigd voor ledenvergaderingen die nodig zijn om de voorstellen te wegen en daarover te stemmen.
In de tussentijd zullen werkgroepen een aantal zaken gaan voorbereiden. Onderwerpen zullen o.a. zijn:

  • Afstemming van reglementen en formulieren op de nieuwe situatie.
  • Afstemming op gebieden welke te maken hebben met gezondheid en ras standaarden
  • Afstemming op het gebied van evenementen waaronder shows en workshops
  • Onderzoek naar integratie van de databases onderling en inventarisatie van wensen
  • Afstemming financiële huishouding en voorbereiding op de nieuwe situatie
  • Het zoeken van contact met de overheid en aanverwante organisaties om de belangen van de vereniging en haar leden beter te kanaliseren
  • Onderzoek naar verbetering van de röntgenologische testen en mogelijke centralisatie voor leden van de vereniging alsmede het kostenaspect (prijsafspraken)

Uiteindelijk zal een en ander worden gevat in een meerjarig beleidsplan waar de leden natuurlijk ruimschoots in de gelegenheid worden gesteld om het daar over te hebben.

Natuurlijk is ook besproken hoe de nieuwe vereniging zich gaat verhouden tot de andere bestaande verenigingen. Vooralsnog staat het anderen vrij om aan te haken en mee te praten over dit initiatief met hetzelfde enthousiasme als de liefhebbers die vandaag aan tafel zaten.

Maj Opdam, Carin Peletier, Marcel Slooter, Esmee van Beek, Carina Plokhaar en Johan Schuurman (werkgroep fusie)

4 november 2018

Het mooiste van alles dat wijsheid ons biedt om het leven prachtig te maken, is zonder twijfel vriendschap. 
Deze wijsheid van de Griekse Filosoof Epicurus is zeker van toepassing op de samenkomst van vier bestuursleden van de DHCN en de LSOHV op zondag 4 november 2018. 
Wat startte als het voorzichtig aftasten wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen, eindigde in een principe afspraak om de krachten te bundelen om nog beter het ras ‘de Oudduitse Herder’ te kunnen vertegenwoordigen. Puur geredeneerd vanuit de belangen van deze prachtige honden, hun fokkers en hun eigenaren zal een werkgroep bestaande uit bestuurders van de DHCN en de LSOHV gaan onderzoeken en rapporteren hoe de twee verenigingen in elkaar kunnen worden geschoven. Een voorstel daartoe zal uitgewerkt worden en voorgelegd aan de leden van de beide verenigingen. Samen sterker en beter in staat om in de veranderende wereld van de kynologie de belangen te behartigen, in gesprek te gaan met de overheid en het hoofd te bieden tegen elke vorm van wildgroei. Natuurlijk is de NODHV ook uitgenodigd om mee te praten en mee te doen maar zij wezen dit resoluut af. De DHCN en de LSOHV zijn er wel klaar voor en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
Unus pro omnibus, omnes pro uno

7 oktober 2018

Het was een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten op de najaarsshow van de LSOHV. Om in hondentermen te blijven: “Twee verenigingen snuffelen aan elkaar” en daarom zullen we binnenkort de koppen bij elkaar steken om te bezien wat we gezamenlijk voor het ras kunnen betekenen. De DHCN en LSOHV besturen hebben een goed gevoel bij de onderlinge contacten en hebben de overtuiging dat er wel iets moois uit zou kunnen groeien. Natuurlijk gaan we de leden, als er nieuws te melden valt, hierover informeren.
Op de foto v.l.n.r. Marcel Slooter (voorzitter DHCN), Carin Peletier (secretaris LSOHV), Maj Opdam (fokbeleid DHCN) en Johan Schuurman (voorzitter LSOHV)

12 september 2018

Discussie Outcross ODH * Ierse Wolfshond

Onlangs kreeg ik het bericht dat er een Oudduitse Herder is gebruikt voor een outcross in het ras Ierse Wolfshond. Hoewel het volkomen onduidelijk is wat een eventuele uitkomst zou zijn, een Oude Ier of een Duitse Wolfshond, en de rasverenigingen voor de Ierse Wolfshond er volgens mij niet bij betrokken zijn, is er een discussie ontstaan binnen social media waarbij de Oudduitse Herder rasverenigingen worden genoemd en niet op een positieve wijze. Ik kan niet anders dan een reactie geven want de LSOHV is nergens bij betrokken en zou in geval van een aanvraag voor medewerking aan een outcross daar alleen in meegaan indien er een wetenschappelijke basis aan ten grondslag zou liggen en de bij de Raad van Beheer vertegenwoordigde rasverenigingen erbij betrokken zouden zijn.

Inmiddels ben ik benaderd door enkele gerenommeerde fokkers van Ierse Wolfshonden, men kende mij nog uit de tijd dat ik fokker en bestuurslid was van hun rasvereniging, en men was benieuwd naar de achtergrond van de gebruikte reu en de plaats van de Stichting Fok Registratie binnen de wereld van de Oudduitse Herder. Ik heb hen verwezen naar een eerder besluit waarin de drie Oudduitse Herder verenigingen zich hebben gedistantieerd van de voornoemde stichting. Het kan niet zo zijn dat een ondoordachte actie uiteindelijk wordt afgewimpeld op een vereniging die in deze helemaal niet gekend is en het benadrukt nogmaals het belang van een controlerend orgaan zoals de Algemene Ledenvergadering die in al haar wijsheid het in de vereniging voor het zeggen heeft en niet de rechtsvorm Stichting die oncontroleerbaar is en in een willekeurig ras inbreekt.

Johan Schuurman (voorzitter)

4 mei 2018

Overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ook de LSOHV verplicht om haar reglementering aan te passen. Het bestuur heeft overeenkomstig de uitspraak van de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2018 een privacyreglement opgesteld alsmede een privacy verklaring. Verder is de beveiliging van de geautomatiseerde systemen gecheckt en daar waar nodig op orde gebracht.

4 mei 2018

Op zondag 22 april 2018 is voor de Algemene Leden Vergadering het fokkers- en dekreu-eigenaren overleg gehouden in Elburg.
Met een opkomst van 18 deelnemers was het een geslaagd overleg. De voorzitter heeft wel aangegeven het jammer te vinden dat er eigenlijk te weinig belangstelling is voor dit overleg terwijl er juist zulke mooie discussies ontstaan waarbij iedere fokker en dekreu-eigenaar zijn of haar mening zou kunnen geven.
Punten die o.a. ter sprake zijn geweest:
* Johan Sluijer gaat Monique van Assen ondersteunen in Fokbeleid.
* Het bezoek van een delegatie van het bestuur aan Van Haeringen en het advies om de Combibreed test voor de Duitse Herder te laten uitvoeren bij aan te keuren honden.
* Verzoeken voor verwantschapsberekeningen.
* Het gebruik van het formulier ‘voorgenomen dekking’.
* Gediscussieerd over het wel of niet toestaan van fokdieren met ED Graad 1. 
* Gediscussieerd over de inzetbaarheid van dekreuen, een verantwoordelijkheid van fokkers en dekreu-eigenaren.
* Onderzoek naar de juiste teksten over het gebit in het fokreglement samen met een specialist tandheelkunde.

De fokkers en dekreu-eigenaren krijgen het complete verslag toegestuurd.

Na het fokkers- en dekreu-eigenaren overleg is de Algemene Leden Vergadering gehouden.
In het kort de hoofdpunten:
* Alle stukken die bij de uitnodiging voor de ALV waren bijgevoegd alsmede het financiële verslag zijn goedgekeurd.
* Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor de funktie van secretaris, penningmeester of bestuurslid fokbeleid aangemeld. Unaniem zijn Carin Peletier, Johan Sluijer en Monique van Assen (her)gekozen.
* In de kascommissie zijn Giorgio en Carin Mastrolia afgetreden en Nick Lamaker en Wilmut Peletier hebben in deze commissie plaats genomen.
* Mededeling dat het bestuur, om voor hen moverende redenen, 2 fokkers het lidmaatschap heeft opgezegd. 
* Mededeling dat het bestuur bij een dekreu een foutieve beoordeling heeft gemaakt van de ED uitslag. Het bestuur betreurt dit ten zeerste met excuses aan de dekreu-eigenaar. De reu is inmiddels uit de fok gehaald.
* Mededeling dat het bestuur een teef van een aankomend Belgische fokker zal goedkeuren voor de fok. Deze teef heeft al meerdere gezonde nesten gehad en is goedgekeurd door de VOE.
* Mededeling dat het bestuur een teef die voor de eerstvolgende aankeuring wordt aangeboden en één element in het gebit mist, voorlopig (indien aan- en goedgekeurd) één nest mag fokken waarvan het gebit van de pups wordt gevolgd. Dit in verband met het onderzoek naar de gegevens over het gebit in het fokreglement.
* Het bestuur is druk doende met de nieuwe privacywetgeving, de AVG.
* Het clubblad De ODH Post is er ook voor copy van leden.
* Vereenvoudiging van formulieren en betalingen.
* Verbetering van foto’s van dekreuen.
* Tenslotte een leuke mededeling dat een witte Oudduitse Herder bij de Witte Herders is aan- en goedgekeurd voor de fok.

29 maart 2018

Een bestuurlijk afvaardiging van de LSOHV en de NODHV heeft een bezoek gebracht aan VHL Genetics (van Haeringen voorheen) met het doel om te bezien wat dit instituut voor onze verenigingen kan betekenen. Naast een presentatie door directeur Wim van Haeringen was er ook een rondleiding in het bedrijf. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden werden veel vragen beantwoord en de keuzes voor de samenstelling van testen duidelijker. Natuurlijk zullen we een en ander terugkoppelen in het overleg met onze fokkers. In ieder geval is een opdracht voor het bestuur om met de naderende wijzigingen in de privacywetgeving een model te kiezen waarbij de waarborgen t.a.v. privacy worden behaald. Dit kost enige studie en uitleg. We komen in de Algemene Ledenvergadering hierop terug.

27 november 2017

Op zaterdag 18 november is het fokkers- en dekreu-eigenaren overleg gehouden in Elburg.
Met een opkomst van 17 deelnemers was het een geslaagd overleg. Helaas daalt het aantal deelnemers wel ten opzichte van eerdere overleggen.
Punten die o.a. ter sprake zijn geweest:

* Uitleg over de onlangs doorgevoerde wijzigingen in het bestuur, werkgroepen en taakaccenthouders.
* Mogelijkheid om op de website het telefoonnummer van dekreu-eigenaar op te nemen. Dekreu-eigenaar moet dit schriftelijk verzoeken.
* Vraag besproken of alle op de website vermelde dekreuen nog actief zijn.
* Vraag besproken of alle op de website vermelde fokkers nog actief zijn.
* Nieuw formulier waarop dierenarts tekent voor het maken van HD/ED (4 foto’s per elleboog) foto’s, het afnemen van DNA en DM en chipcontrole.
* Het DNA combi pakket van Van Haeringen voor de Duitse Herder is uitvoerig besproken.
* Eventuele certificering na het volgen van een 5-tal workshops; Exterieur en Bewegingsleer en Voeding, dekking en geboorte.
* Het onderzoek ‘welke risico’s loopt een dekreu bij een dekking c.q. is een bacteriologisch onderzoek bij de teef nodig’ is besproken.

Inmiddels hebben alle fokkers en dekreu-eigenaren het verslag van het overleg ontvangen.


24 oktober 2017


In de afgelopen bestuursvergadering is naast de evaluatie van de afgelopen show ook gekeken naar het verloop van het lopende verenigingsjaar en dat bleef niet zonder gevolgen.
De start met een nieuw leden- en boekhoudprogramma bleek meer tijd en kennis te vergen dan verwacht en heeft geleid tot het tussentijds aftreden van Ard-Jan de Pater als penningmeester. Natuurlijk danken we Ard-Jan voor zijn inzet en wensen hem en Bertina veel mooie tijden als fokker binnen onze vereniging.
Wel heeft het vertrek van Ard-Jan geleid tot verschuivingen binnen het bestuur maar daar hebben we een oplossing voor gevonden. Johan Sluijer zal de functie innemen als penningmeester en Monique van Assen zal terugkeren in het bestuur als verantwoordelijke voor het fokbeleid. Om een gedegen boekhouding te overleggen aan de Algemene Leden Vergadering hebben we Tjaco Naaktgeboren gevraagd ons te begeleiden in de hernieuwde opzet van de financiën, hij heeft de expertise om dat te doen. In de maand november zal Johan Sluijer operationeel zijn als penningmeester en in de tussentijd zal hij Monique inwerken. Uiteraard zullen de functies ad interim worden uitgevoerd tot de Algemene Leden Vergadering heeft gekozen.

Daarnaast is gebleken dat het werken met werkgroepen niet helemaal voldoet aan de ideeën waarmee we zijn ingericht. De gedachten van het bestuur gaan uit naar vrijwilligers die een taakaccent hebben binnen de uitvoering. Een taakaccenthouder wordt aangestuurd door de bestuursverantwoordelijke. Zodra de taken zijn ingevuld, zullen deze taakaccenthouders op de website worden vermeld.
Naast de taakaccenthouders kent de LSOHV nogal wat vrijwilligers die onder andere bij een show een taak hebben en we zouden zonder hen zo’n show niet kunnen organiseren. Een show overigens die weer uitermate goed bezocht werd en waar we tevreden op terugkijken maar zoals onze secretaris zegt “het kan altijd beter” en daar gaan we dan ook voor in het voorjaar van 2018. Een bijzonder jaar want we vieren dan ons 5-jarig bestaan en dat houden we niet stil!


29 juli
2017

Conform de afspraken gemaakt in de Algemene Leden Vergadering van zowel de NODHV als de LSOHV zijn de besturen van beide verenigingen op zoek gegaan naar samenwerking. Ook de DHCN streeft naar samenwerking maar is kennelijk op dit moment nog niet zo ver om daarover afspraken te maken. Zowel de NODHV als de LSOHV zijn er van overtuigd dat de samenwerking met de DHCN er in de toekomst komt zodat de belangen van het ras de “Oudduitse Herder” worden zeker gesteld.

De NODHV en LSOHV hebben een eerste stap gemaakt door de werkgroepen verantwoordelijk voor gezondheid samen te voegen waardoor beide verenigingen in staat worden gesteld dit onderwerp meer aandacht te geven en natuurlijk de leden en fokkers van beide verenigingen te kunnen bedienen.
Daarnaast zullen leden van de NODHV onder gelijke omstandigheden mee kunnen doen aan shows van de LSOHV, dus tegen ledentarief en dat is omgekeerd natuurlijk ook zo.
Samenwerking loont is de gedachte en hoe leuk is het om elkaars shows te bezoeken. In dat kader zullen de bestuursleden van de NODHV te gast zijn bij de LSOHV op haar show van 8 oktober 2017. Leren van elkaar door in elkaars keuken te kijken.
Op administratief gebied zal er ook het een en ander uitgewisseld worden zodat ook op dat gebied er onderlinge afstemming is zoals ook gebeurd is met het fokreglement. Beide fokreglementen passen nagenoeg naadloos op elkaar.

Natuurlijk zal er gekeken worden naar verdere samenwerking door met enige regelmaat met de besturen bij elkaar te komen en ook te luisteren naar de wensen van de leden.
Wij zijn in ieder geval trots op datgene wat in korte tijd is bereikt en zien uit naar de toekomst.

Namens de besturen van de NODHV en LSOHV
John Kemp en Johan Schuurman (voorzitters)


9
mei 2017

Op zaterdag 29 april 2017 is de Algemene Leden Vergadering gehouden.
In het kort de hoofdpunten:
* Alle stukken die bij de uitnodiging voor de ALV waren bijgevoegd zijn goedgekeurd alsmede het financiele verslag.
* Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor de funktie van penningmeester en bestuurslid evenementen aangemeld. Ard-Jan de Pater en Esmee van Beek-Blom zijn unaniem gekozen als respectievelijk penningmeester en bestuurslid evenementen.
* In de kascommissie is Simon Slagman afgetreden en Giorgio Mastrolia heeft in deze commissie plaats genomen.
* Unaniem is besloten dat bij gezamenlijk eigendom van een fokdier beide eigenaren lid moeten zijn van de vereniging.
* Een boekje bij de stamboom is op dit moment niet te realiseren. Bij de Raad van Beheer kan een hondenlogboekje (ook voor de niet Raad van Beheer honden) worden besteld waarin men gegevens kan laten registreren zoals gezondheidsuitslagen, examens, showuitslagen etc.
* Het bestuur brengt het door de LSOHV uitgebrachte infoboekje voor pupkopers nogmaals onder de aandacht.
* Unaniem is besloten dat op de website bij de fokdieren DM “vrij door vererving” wordt gewijzigd in “niet getest”.
* Unaniem is besloten dat DM en DNA testen voortaan worden uitgevoerd door een dierenarts met getuigenverklaring of op naam van de dierenarts.
* Aansluiting tot de Raad van Beheer is op dit moment voor de LSOHV niet van toepassing, o.a. omdat het gebruik van buitenlandse reuen niet is toegestaan, import van fokmateriaal is niet toegestaan en voor het gebruik van LangStokharen is toestemming van de VDH nodig.
* Het bestuur is voor intensieve samenwerking met de collega verenigingen.
* De Universiteit Wageningen wil een onderzoek doen waarbij zij de gegevens van onze gehele populatie willen hebben. Opdrachtgever en onderzoeksvraag zijn voor het bestuur vaag. Unaniem is besloten dat de LSOHV voorlopig geen gegevens ter beschikking stelt.

31 januari 2017

Soms gaan nieuwsberichten een eigen leven leiden en daarom even een berichtje van het bestuur van de LSOHVVanochtend werd bekend dat onze zustervereniging de DHCN in haar nieuwsbulletin gewag heeft gemaakt van mogelijke toetreding van de Oudduitse Herder Verenigingen tot de Raad van Beheer en de opname van de Oudduitse Herder in het Nederlands Honden Stamboek.  We hechten er belang aan om een en ander even toe te lichten.
De Raad van Beheer is uitvoerder van de politieke vraag om te komen tot registratie en zorgvuldig fokken met (alle) honden in Nederland. Een van de projecten om daartoe te komen is het zogenaamde Fairfok plan. Omdat er in eerste instantie sprake was van alleen rashonden, welke zijn geregistreerd bij de Raad van Beheer, heeft het bestuur van de LSOHV contact gelegd met diezelfde Raad om de mogelijkheden te bezien en om invloed uit te oefenen op het te vormen beleid. Omdat een en ander ons inziens niet vlotte hebben we de verantwoordelijk staatsecretaris aangeschreven hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een uitnodiging van de Raad van Beheer. Wij hebben deze uitnodiging aanvaard en zullen vertegenwoordigd zijn bij een eerste overleg op 21 februari aanstaande. Inmiddels is er contact geweest met de DHCN, die al vanaf de start van deze vereniging aansluiting zoeken bij de Raad van beheer, waarbij is afgesproken dat we gezamenlijk op zullen trekken in dit eerste verkennende gesprek met de Raad van Beheer. Ook de andere in Nederland gevestigde vereniging de NODHV zal bij het gesprek aanwezig zijn.
Het is van belang dat de leden en belangstellenden van de LSOHV erop kunnen vertrouwen dat het hier om verkennende gesprekken gaat waarvan afgewacht zal moeten worden wat de voorstellen en mogelijkheden zullen zijn. Pas op het moment dat er iets zinnigs te publiceren zou zijn hadden wij dit de leden voor willen leggen. Gelet op de publicatie van de DHCN hebben we gemeend dit bericht te moeten plaatsen.ResumeEr moet nog een gesprek plaatsvinden met de Raad van Beheer. Aan de hand van de uitkomsten van dit gesprek zal de LSOHV haartandpunt bepalen ‘hoe verder’. De leden zullen meegenomen worden in de te kiezen richting en uiteindelijk bepalen hoe de toekomst eruit ziet.
De LSOHV heeft bij de start van de vereniging gekozen voor een stringent fokbeleid dat haar oorsprong vindt in het gedachtengoed van onder andere o.a. prof. dr. W.K. Hirschfeld en van Genetic Counselling Services (Peter Prins & Ed. J. Gubbels) en valt ruim binnen de normen van het Fairfok plan. Deze bagage zullen we zeker meenemen in ons eerste gesprek met de Raad van Beheer, de DHCN en de NODHV. We zien er naar uit en zullen het gesprek positief ingaan. U hoort van ons.
Johan Schuurman (voorzitter LSOHV)

24 november 2016

Op zondag 13 november 2016 is het fokkers- en dekreu-eigenaren overleg gehouden in Elburg. Met een opkomst van 18 deelnemers was het een geslaagd overleg.

Punten die o.a. ter sprake zijn geweest:

* Verslag van het fokkersoverleg van 25 oktober 2015
* Herschikking van de Werkgroepen van 15 vrijwilligers naar zo’n 22 vrijwilligers
* Zaken op het gebied van gezondheid, o.a. onderzoek naar Atopie, MDR1 en EPI
* Hoe de vereniging en elkaar te ondersteunen, o.a. door het lid maken van pupkopers
* Kleurstelling van de honden heeft aandacht gehad
* Mogelijkheid voor fokkers om een certificering te krijgen door middel van een gerichte opleiding
* Aandacht voor het duidelijk invullen van formulieren, m.n. geboortemelding en nestregistratie
* Fairfok van de Raad van Beheer
* De hoogte van honden
* Checklist voor dekreu-eigenaren maken, er is er al een voor fokkers
* Henk Stegeman heeft informatie gegeven over bloedbanken voor honden

Tot slot hebben Johan Sluijer en Tatjana Kartouw een presentatie gegeven over de bevalling van een hond. Inmiddels hebben alle (toekomstige) fokkers en dekreu-eigenaren het volledige verslag van het overleg ontvangen.


30 april 2016

Op zondag 17 april 2016 is de Algemene Leden Vergadering gehouden.
In het kort de hoofdpunten:
* Alle stukken die bij de uitnodiging voor de ALV waren bijgevoegd zijn goedgekeurd.
* Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld voor de funktie van penningmeester en bestuurslid evenementen zodat de herkiesbare kandidaten wederom zijn aangenomen.
* In de kascommissie is Wilmut Peletier afgetreden en Carin Mastrolia heeft in deze commissie plaats genomen.
* Er is een commissie van geschillen vastgesteld met als gekozen leden Rien Zetzema, Ursula Voorhorst en Henk Stegeman.
* De vergadering is akkoord gegaan met het voorstel om een eigen opleiding tot keurmeester te gaan realiseren.
* Het bestuur zal onderzoek doen naar een soort van hondenlogboekje behorende bij de stamboom.
* De vergadering heeft besloten dat het bestuur de kosten zal opvragen voor het drukken van de pupinfoboekjes, eventueel uitgebreidere boekjes, die per exemplaar zijn te bestellen. Fokkers kunnen dan zelf, indien gewenst, op eigen kosten boekjes bestellen.

25 april 2016

Waarschuwing !!!
Soms lijken zaken mooier dan ze zijn en het is dan de verantwoording van een Rasvereniging als de LSOHV om een waarschuwing te doen uitgaan.
Zoals bekend en al vaker gememoreerd zijn er 3 verenigingen die te maken hebben gehad met dezelfde, al dan niet gedwongen, vertrokken bestuurders. Het is niet meer relevant om daar weer op in te gaan maar uit onlangs verkregen informatie is gebleken dat er bij de door deze mensen opgerichte stichting nogal kritisch wordt gewezen naar de rasverenigingen in Nederland. Nu kunnen we als rasvereniging wel tegen een stootje en van gefundeerde kritiek kun je leren maar als deze ongefundeerd is en onjuistheden bevat is het dienen van repliek wel op zijn plaats.
Het is niet voor niets dat de verenigingen in Nederland de afstammingsbewijzen van deze stichting niet erkennen. Er is bij deze stichting geen democratische besluitvorming en beslissingen liggen in handen van 3 personen. Veranderingen in de reglementering kan dagelijks worden aangepast naar eigen goeddunken. Ons inziens kan een ras, laat staan een aantal rassen, niet vertegenwoordigd worden door een zo’n kleine stichting waarvan de achterban voornamelijk bestaat, voor wat betreft de Oudduitse Herder, uit fokkers die dan wel afgewezen/geroyeerd zijn bij de bestaande rasvereniging dan wel fokken met dieren die om goede redenen zijn afgekeurd bij een rasvereniging.
De ervaring heeft geleerd dat er mensen zijn met honden die afstammingsbewijzen hebben van deze stichting die deel willen nemen aan shows of het fokprogramma van een vereniging en dan pas te horen krijgen dat de afstammingspapieren niet worden erkend. Sneu voor die mensen te meer daar het kennelijk niet bekend is bij de aankoop van de hond.
Ondanks dat het niet zo mooi staat op onze website hebben we toch gemeend dit op te moeten nemen om toekomstige kopers van een hond er op te wijzen.
Ook dat hoort bij een rasvereniging, net zo goed als de reglementering naar eigen leden / fokkers.


30 oktober 2015

 Op zondag 25 oktober 2015 is het fokkers- en dekreu-eigenaren overleg gehouden in Elburg.
Met een opkomst van 22 deelnemers was het een zeer geslaagd overleg.

Punten die ter sprake zijn geweest:
* Fokken met DM Lijders en DM vrij of drager door vererving
* Puppen vanuit- en naar het buitenland en tijdelijke opvang van deze puppen
* Banners van collega fokkers
* Pupkopers lid maken van de vereniging
* Hoe om te gaan met leeftijdsgrenzen
* Fokkers uit het buitenland
* Beoordeling HD en ED foto’s
* Overname van dekreuen welke door buitenlandse vereniging fokgeschikt zijn verklaard
* DNA H205 test (Profiel vastleggen) en DNA H200 test (Afstammingsonderzoek)
* Opdrachten Werkgroep Gezondheidszaken
* Diverse ingebrachte punten van een fokker
Tevens heeft Arjan Feith een leuke presentatie gehouden over hoe hij de juiste pupkoper bij de juiste pup heeft uitgezocht

Inmiddels hebben alle fokkers en dekreu-eigenaren het volledige verslag van het overleg ontvangen.

30 juni 2015

 Stil staan is achteruitgang, is een veelvuldig gebruikt gezegde en dat geldt natuurlijk ook voor een vereniging als de onze. Toch moet je soms ergens bij stilstaan en daarbij achterom kijken. Niet te lang, maar toch.

De LSOHV is, zoals bekend, voortgekomen uit de Duitse Herder Club Nederland maar heeft inmiddels bewezen bestaansrecht te hebben en een eigen plaats te hebben gevonden in de wereld van de Oudduitse Herder en de Duitse Herder Langstokhaar. Ook de DHCN heeft haar eigen plaats en is een belangrijke speler op dezelfde markt als de LSOHV. In de achterliggende tijd is er van beide zijden toenadering gezocht met het doel te verkennen waar de overeenkomsten tussen beide verenigingen liggen. Deze toenaderingen hebben geleid tot een gezamenlijk overleg.

Door beide verenigingen wordt het volgende communiqué uitgegeven:

Op 20 juni j.l. heeft er een goed en positief gesprek plaatsgevonden tussen de besturen van de LSOHV en DHCN. Beide besturen hebben de wens uitgesproken met behoud van “couleur locale” te gaan onderzoeken waar de verenigingen samen kunnen werken om sterker uit de bus te komen voor het ras en de leden van beide verenigingen.

Om een goede basis voor de samenwerking te scheppen zal onderzoek worden gedaan naar de verschillen op het gebied van het fokreglement, inventarisatie/ aankeuringseisen en de rasstandaard. Uiteindelijk zou het voor uitwisselbaarheid tussen beide verenigingen goed zijn dat een en ander overeenkomstig met elkaar wordt. De beslissingen daarover zullen uiteraard worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

De gedachte is verder om Lezingen samen te gaan organiseren, de Wandelagenda op elkaar af te stemmen en de Show van de LSOHV en DHCN over en weer te gaan promoten.

Op het gebied van Gezondheid en Genetica zal gestreefd worden naar een gezamenlijke aanpak. 
De beide besturen zien volop mogelijkheden tot samenwerking en een start daartoe is gemaakt.
Ook zien de besturen het bestaansrecht van de beide verenigingen en de intenties zijn dan ook gericht op samenwerking en niet op samenvoeging.

Op 10 oktober a.s. komen de besturen opnieuw bij elkaar om nadere voorstellen met elkaar te bespreken.

Johan Schuurman
Voorzitter


30 maart 2015

Leden en Lezers,Gedwongen door de omstandigheden heeft het bestuur van de LSOHV moeten besluiten om onderstaande op de website te publiceren. Uit het oogpunt van volledige openheid en ter wille te zijn aan onze fokkers, leden en mensen die belangstelling hebben in de LangStokhaar en Oudduitse Herder het volgende:

Via diverse kanten is de LSOHV benaderd omtrent de Stichting Fokregistratie. Gebleken is dat deze stichting, waarvan een deel van het bestuur bestaat uit bij diverse verenigingen, al dan niet gedwongen, vertrokken bestuurders, zich middels hun website liëren aan de in Nederland bestaande verenigingen zoals de LSOHV, DHCN en NODHV.
Aangezien de LSOHV op geen enkele wijze verbonden wil zijn met deze stichting is het bestuur van de stichting gesommeerd om de beeldkenmerken alsmede de links naar de LSOHV te verwijderen.
Het waarom verdient enige verduidelijking:
De LSOHV heeft, net als de andere eerder genoemde verenigingen, strikte voorwaarden waaronder gefokt mag worden. Daarbij worden de handelingen van de besturen gecontroleerd door de Algemene Leden Vergadering en is sprake van democratische rechten. De gelden van de vereniging komen ten goede aan de leden en daar wordt strikt op gecontroleerd.
Gezien het verleden zien wij het gebrek aan deze rechten binnen de Stichting Fokregistratie als een dusdanige omissie dat we de afstammingsbewijzen die geleverd worden door de Stichting Fokregistratie niet erkennen hetgeen inhoudt dat met deze honden binnen de gelederen van de LSOHV niet kan worden gefokt, een show kan worden gelopen of als dekreu kan worden ingezet. Uit eerdere publicaties blijkt bij andere verenigingen dezelfde lijn te worden gevolgd. Het is voor toekomstige fokkers van belang om dit te weten vandaar deze publicatie.
 
Het ligt niet in de aard van de LSOHV om op deze wijze te communiceren maar het bestuur wil helderheid verschaffen over de positie van de LSOHV. De LSOHV heeft geen enkele band met de Stichting Fokregistratie en adviseert anderen ook zo’n band niet aan te gaan.
 
Johan Schuurman
Voorzitter

25 januari 2015

Het algemeen beeld der Kynologie, met voorop de Raad van Beheer, laat zien dat afkomst, registratie en in de toekomst genetische bepaling van erfelijke ziekten bepalend gaan worden in de hondenfokkerij.Het is mede daarom dat de LSOHV met ingang van 10 januari 2015 de afname en registratie van DNA voor puppen, geboren na deze genoemde datum, gaat verplichten.

Dit betekent dat van alle puppen, geboren na 10 januari 2015, DNA dient te worden afgenomen conform de H205 test (Profiel vastleggen hond) van VHL Genetics, onderdeel van de Van Haeringen Groep. De kosten voor deze test zijn € 37,50 exclusief b.t.w. per pup.
De fokker ontvangt het DNA profiel waarna het originele exemplaar aan de nieuwe pup-eigenaar wordt afgegeven tegelijkertijd met het eigendomsbewijs.
Net als de geboortegegevens en de gegevens van de nieuwe pup-eigenaren wordt een kopie van het DNA profiel naar de vereniging gezonden. Deze kopie wordt electronisch opgeslagen in het stamboek van de vereniging.
Op het afstammingsbewijs zal melding worden gemaakt van de vastlegging van het DNA.
 
De LSOHV adviseert om ook van de dieren welke geboren zijn voor 10 januari 2015 en waar mee gefokt wordt (de ouderdieren) het DNA vast te leggen conform de H205 test (Profiel vastleggen hond) van VHL Genetics.
De LSOHV adviseert bovenstaande ten eerste om eventuele twijfel ten aanzien van de afstamming te kunnen bewijzen, maar ook om in een later stadium de gezondheid van onze LangStokhaar en Oudduitse Herder te kunnen bestuderen en beïnvloeden.
In de toekomst lijkt de H200 test (Afstammingsonderzoek) waarbij zekerheid komt dat de opgegeven ouders ook écht de ouders zijn een onomkeerbare richting. De Raad van Beheer heeft deze verplichting inmiddels al sinds 1 juni 2014.
 
Het DNA dient afgenomen te worden door een dierenarts door middel van een swab. De dierenarts zal eerst de betreffende hond inventariseren door middel van chipcontrole en daarna stuurt deze het op naar het Dr. van Haeringen Laboratorium en registreert het in de (patiënten)status van de hond.
De keuze om de dierenarts de afname te laten doen ligt in het feit dat de dierenarts een medische eed heeft afgelegd en rechterlijk gezien er dan sprake is van wettig en overtuigend bewijs.
 
Stappenplan:
De swabs voor de testen kunnen door de fokker zelf worden besteld bij VHL Genetics. De fokker vult het inzendformulier in.
De dierenarts neemt het DNA af met de swabs en vult de Verklaring Getuige Monstername in.
De dierenarts stuurt de swabs, het inzendformulier en de verklaring Getuige Monstername naar het Dr. van Haeringen Laboratorium.
De fokker ontvangt de uitslag en de nota rechtstreeks van het Dr. van Haeringen Laboratorium.


25 oktober 2014

Het bestuur en de werkgroepen zijn ter vergadering bij elkaar geweest. Graag stellen we de werkgroepen even aan u voor:

Evenementen:
Monique van Assen (bestuursverantwoordelijke)
Anneke Sluijer
Paula Kroes
Wilmut Peletier
Celia Stok
Gezondheid en Genetica:
Johan Sluijer (bestuursverantwoordelijke)
Laura Dam
Tatjana Kartouw
Monique van Assen

Redactie en PR:
Carin Peletier (bestuursverantwoordelijke)
Carin Mastrolia
Giorgio Mastrolia

IT:
Johan Schuurman (bestuursverantwoordelijke)
Rien Zetzema

Punten van bespreking waren onder andere de planning van de evenementen zoals de show, de wandelingen, een doedag en het fokkers en dekreu eigenaren overleg. De invoering van de beperking op de inzet van dekreuen is onderwerp van discussie en in dit overleg zal ruimte zijn om met elkaar een goede beeldvorming te bepalen. Zodra de datums bekend zijn zullen ze op de website worden gezet.
Inmiddels is er hard gewerkt aan de database en het volledige stamboek. Afgesproken is dat inschrijvingen voor het stamboek en de pupinfo alleen dan plaatsvinden als de in te zenden administratieve onderdelen compleet zijn.
De grondslag voor bovenstaande beslissing ligt in het feit dat er de laatste maanden veel werk is verzet om de administratie compleet te krijgen en we zijn dan ook trots om te kunnen melden dat het gelukt is om het stamboek op orde te krijgen.
Voor wat betreft het clubblad is gekozen voor een nieuwe naam en een nieuw elan. Voor het eind van het jaar zullen de leden het nieuwe blad ontvangen. De redactie is er druk mee bezig. Leden die een bijdrage willen leveren in de vorm van een geschreven stuk worden van harte uitgenodigd dit op te sturen.
Last but not least.
Binnen enkele dagen zal de nieuwe website het levenslicht zien. Gewoon hier op uw vertrouwde adres www.lsohv.nl. Er is door Rien Zetzema een volledig nieuwe wijze van webbeheer geïntroduceerd waarbij het voor de redactie op simpele wijze en snel mogelijk is de laatste nieuwtjes met u te delen.27 september 2014:Het nieuwe bestuur is bijeen geweest voor een eerste vergadering. Naast een fiks aantal werkafspraken is er natuurlijk teruggekeken naar de Algemene Leden Vergadering en de afspraken die daarin zijn gemaakt.
Allereerst heeft het bestuur besloten om de blik vooral vooruit te richten en er voor te zorgen dat zo spoedig mogelijk de Statuten in werking worden gesteld en dat volgens afspraak de overige reglementen aangepast zijn aan de wensen en dien overeenkomstig door de leden kunnen worden aanvaard. De leden zullen de stukken electronisch aangeboden krijgen en kunnen daarbij gelijk hun stem uitbrengen. Jawel de LSOHV is niet alleen vooruitstrevend op fokgebied maar ook op het gebied van de informatie technologie. Op de achtergrond werkt Rien Zetzema keihard aan de volledig geautomatiseerde opslag van documenten en website. Rien is dan ook onze IT werkgroep lid.
Er zijn sowieso een flink aantal vrijwilligers die de vereniging willen ondersteunen en zij zullen allen worden uitgenodigd voor de eerstvolgende bestuursvergadering waarin de taken verder zullen worden verdeeld. We zullen ze zo snel mogelijk aan u voorstellen.
In de komende weken mag u een update verwachten van de agenda en waarin de wandelingen staan vermeld alsmede de eerstvolgende aankeuringen. Al met al is de vereniging op stoom en en gaat volle kracht vooruit.


14 september 2014

Tijdens een zeer goed bezochte Algemene Ledenvergadering op 14 september 2014 is er door de leden een nieuw bestuur gekozen. De statuten van de vereniging zijn goedgekeurd en op een paar opmerkingen na zijn ook het huishoudelijk- en het fokreglement bijna klaar. Ook deze reglementen zullen nog een keer aan de leden worden voorgelegd op een wijze zoals passend in het jaar 2014. Uitgesproken is dat er op korte termijn een aantal gezellige en leuke activiteiten zullen worden opgestart. De eerste activiteit is 4 oktober aanstaande als de wandeling van de LSOHV zal plaatsvinden op het mooie Bussloo. Al met al een vruchtbare en waardevolle dag voor de LSOHV.


20 juli 2014

Het tijdelijke bestuur is bij elkaar geweest ter voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering op 14 september 2014.
De vergadering zal zich richten op de installatie van een nieuw bestuur, goedgekeurde statuten en reglementen en een visie op de toekomst.
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het up to date krijgen van diverse documenten. Zo is er gekozen voor een nieuw logo en zijn alle documenten voorzien van het nieuwe logo en daarnaast is er gekozen voor een andere wijze waarop de website van de vereniging gepresenteerd zal worden. De huidige, tijdelijke, website zal op den duur verdwijnen maar er komt een content management systeem voor terug waarbij elk bestuurslid zijn of haar nieuws etc. kan presenteren.
Naast de normale werkzaamheden, zoals het verstrekken van stambomen en andere certificaten, heeft het tijdelijke bestuur ook het vizier gericht op de toekomst. Waarom is de LSOHV onderscheidend van andere rasverenigingen en wat willen we uitstralen? Het nieuwe bestuur van de LSOHV zal van start kunnen gaan onder het motto Kwaliteit gaat voor Kwantiteit. De LSOHV wil kwaliteit laten prevaleren hetgeen zichtbaar moet worden door toepassing van een gefundeerd en vooruitstrevend fokbeleid dat door fokkers, met oog voor ras en socialisatie, wordt uitgedragen en toegepast.
Daarnaast is de LSOHV onderscheidend door niet te streven naar aansluiting bij de Raad van Beheer maar voor een zelfstandige positie en daarin vooruitstrevend te zijn in de belangenbehartiging van het ras. De LSOHV zal zich meer richten op vergelijkbare zusterverenigingen in het buitenland maar zoekt op verschillende gebieden, gezondheid – afstemming op het gebied van shows – keurmeesters etc. samenwerking met verenigingen binnen de landsgrenzen.
Al met al een mooie klus.
Medio augustus zullen de leden een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering. U kunt de 14e september 2014 vastleggen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.