Lid worden


Wilt u ons steunen in ons werk voor de gezondheid en het welzijn van de LangStokhaar- en Oudduitse herder?

Wordt dan lid van onze vereniging!

Lid worden van de LSOHV kan door het invullen van het digitale Lidmaatschapsformulier. Door het invullen en ondertekenen van dit formulier wordt het lidmaatschap officieel en gaat u akkoord met het ledenconvenant zoals verwoord op deze website bij Statuten en Reglementen.
U ontvangt na verzending van het lidmaatschapsformulier een mail waarmee u voor automatische incasso van de contributie kunt kiezen.
Van de secretaris ontvangt u een welkomstmail en een (digitale) factuur voor de verschuldigde contributie.

Het lidmaatschap van de LangStokhaar & Oudduitse Herder Vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. (vol kalenderjaar)
Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend met één jaar verlengd.
De contributie bedraagt € 25,- voor een vol jaar.
Bij aanmelding voor 1 juli bent u de volledige contributie verschuldigd.
Bij aanmelding na 1 juli bent u € 12,50 verschuldigd voor dit halfjaar.
Bij aanmelding na 1 november zijn de laatste 2 maanden gratis en bent u € 25,- verschuldigd voor deze laatste twee maanden inclusief het daaropvolgend volle kalenderjaar.

Gezinsleden

Partners op hetzelfde adres kunnen gezinslid worden. Bij aanmelding dient de naam van het algemene lid te worden vermeld. Een gezinslid heeft stemrecht op de Algemene Leden Vergadering en kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. Een gezinslid wordt van rechtswege lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin zijn of haar partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner wordt ontbonden, kan het bestuur al dan niet op verzoek het gezinslidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.

De contributie voor gezinsleden is € 5,- (na 1 juli – € 2,50 – na 1 november € 5,- voor de laatste twee maanden inclusief het daaropvolgend volle kalenderjaar).

Algemeen

Het lidmaatschap van de LangStokhaar & Oudduitse Herder Vereniging is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

Leden ontvangen minimaal 3 maal per jaar een (digitaal) verenigingsorgaan, hebben stemrecht op de Algemene Leden Vergadering en kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. Indien het lid een fokker en/of dekreuhouder is, heeft hij/zij recht op gratis kennel- en/of dekreuen vermelding op de website van de LSOHV, mits wordt voldaan aan de reglementen van de LSOHV.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (of per mail) te gebeuren en wel tenminste één maand voor het nieuwe contributiejaar (voor 1 december van het lopende jaar) aan de secretaris van de LSOHV (secretaris@lsohv.nl).

Wanbetaling

Helaas komt het zo nu en dan voor dat wij een lid moeten royeren wegens het niet betalen van de contributie.
Mocht iemand hierna toch weer lid willen worden dan zal er een wachttijd gelden van 3 jaar na de datum van royement.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.